Dessa användarvillkor gäller mellan Medtrum (”Medtrum”, ”vi” eller ”oss”) och dig samt alla andra personer för vars räkning du köper en produkt från Medtrum eller använder en tjänst från Medtrum (”du” eller ”dig”), och omfattar din användning av (inklusive all åtkomst till) Medtrums webbplats på www.medtrum.com och andra webbplatser vi tillhandahåller (våra ”Webbplatser”), de programvaruapplikationer vi gör tillgängliga för nedladdning eller åtkomst via våra webbplatser, i Apple® App Store eller andra mobiltjänsteleverantörer på andra platser som vi anger (”Appar”) samt andra produkter från Medtrum (”Produkt från Medtrum”).

Genom att använda (inklusive åtkomst till) någon Produkt, Webbplats eller App från Medtrum eller genom att klicka på ”godkänn” för att godkänna dessa användarvillkor samtycker du till dessa användarvillkor. Dessa användarvillkor uppdaterades senast den 1 juli 2017 och ersätter föregående villkor. Medtrum kan när som helst ändra dessa villkor. Läs igenom användarvillkoren när du använder våra produkter eller tjänster.

OM INFORMATIONEN PÅ VÅRA WEBBPLATSER ELLER APPAR.

MEDTRUM TILLHANDAHÅLLER INGEN MEDICINSK RÅDGIVNING. OM DU ANSER ATT DU BEHÖVER AKUT VÅRD SKA DU OMEDELBART KONTAKTA DIN LÄKARE ELLER ANNAN VÅRDPERSONAL. Viss information på Webbplatserna och i Apparna har att göra med produkter och tjänster som Medtrum erbjuder, och är endast till för att förse dig med allmän kunskap och information. Information som du läser på Webbplatserna och i Apparna syftar inte till att ersätta relationen mellan vårdpersonal (t.ex. läkare) och patient. Medtrum ger inte medicinsk vård och tillhandahåller inte medicinska tjänster eller medicinsk rådgivning, och informationen på Webbplatserna och i Apparna ska inte anses vara medicinsk rådgivning. Vårdpersonal förväntas alltid ställa diagnos och behandla patienter efter sitt eget professionella omdöme.

VÅRA UPPHOVSRÄTTER OCH VARUMÄRKEN.

Materialet på Webbplatserna och i Apparna tillhör eller är licensierat till Medtrum. Materialet skyddas av upphovsrättslagstiftning. Det finns vissa viktiga regler som styr kopiering av materialet. Materialet på Webbplatserna och i Apparna får skickas via e-post, laddas ned och skrivas ut, men endast för icke-kommersiellt bruk. När du skickar materialet på våra Webbplatser och i våra Appar via e-post, laddar ned det eller skriver ut det måste du inkludera all information om upphovsrätt och andra meddelanden i materialet.

Medtrum äger namnen vi använder för våra produkter och tjänster på Webbplatserna och i Apparna, och dessa namn skyddas av upphovsrättslagstiftning. Symbolen ® efter ett namn på våra Webbplatser och i våra Appar innebär att varumärket har registrerats i USA, Europa eller annat land. Symbolen ™ efter ett namn anger att namnet är ett oregistrerat varumärke. Alla varumärken tillhör sina respektive ägare. Särskilda regler kan gälla användningen av materialet som tillhandahålls på vissa delar av Webbplatserna och Apparna. Information om sådana särskilda regler anslås i anslutning till materialet.

Om du använder materialet eller varumärkena på Webbplatserna eller i Apparna på ett sätt som inte tydligt tillåts enligt dessa Användarvillkor bryter du mot ditt avtal med Medtrum och kan bryta mot upphovsrätten, varumärkeslagstiftning och andra lagar. I sådana fall återkallar Medtrum omedelbart din tillåtelse att använda Webbplatserna och Apparna. Medtrum eller upphovspersonerna till materialet på Webbplatserna och i Apparna innehar fortsättningsvis äganderätten till materialet. Alla rättigheter som inte uttryckligen medges förbehålls.

LÄNKAR TILL WEBBPLATSERNA OCH APPARNA SAMT ANVÄNDNING AV MEDTRUMS VARUMÄRKEN.

Du tilldelas härmed en icke-exklusiv, begränsad och återkallelig licens att använda Webbplatserna och Apparna. Medtrum förbehåller sig rätten att när som helst återkalla licensen i allmänhet eller din rätt att använda specifika länkar. Om Medtrum återkallar denna licens samtycker du till att ta bort och inaktivera alla länkar till Webbplatserna och Apparna omedelbart.

Du samtycker till att inte visa länken till Webbplatserna och Apparna på ett sätt som är kopplat till annonsering eller antyds vara en rekommendation av någon organisation, produkt eller tjänst, eller på något annat sätt som förbjuds av eller inte efterlever tillämplig lagstiftning. Du accepterar att du inte får länka till våra produkter eller tjänster på webbplatser som skäligen kan anses vara obscena, kränkande, trakasserande, stötande eller skadliga. Du får inte under några omständigheter visa Webbplatserna och Appar i frame-taggar eller kopiera delar av Webbplatserna och Apparna till en server. Du accepterar att du inte får visa eller använda Medtrums logotyp eller varumärken på något sätt utan vårt föregående skriftliga samtycke.

INGA GARANTIER. ALLT INNEHÅLL PÅ WEBBPLATSERNA OCH I APPARNA TILLHANDAHÅLLS DIG ”I BEFINTLIGT SKICK” OCH ”SOM DET GÖRS TILLGÄNGLIGT”. MEDTRUM FRISKRIVER SIG HÄRMED FRÅN ALLA GARANTIER, OAVSETT SLAG, VARE SIG UTTRYCKLIGA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA, LAGSTADGADE ELLER ANDRA GARANTIER, INKLUSIVE MEN INTE BEGRÄNSAT TILL UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER OM ALLMÄN LÄMPLIGHET, LÄMPLIGHET FÖR ETT SÄRSKILT ÄNDAMÅL ELLER FRÅNVARO AV INTRÅNG I UPPHOVSRÄTTEN. MEDTRUM GARANTERAR INTE ATT NÅGOT INNEHÅLL SOM ÄR TILLGÄNGLIGT VIA WEBBPLATSERNA OCH APPARNA ÄR KORREKT, FULLSTÄNDIGT, AKTUELLT ELLER PÅLITLIGT. MEDTRUM GARANTERAR INTE ATT ANVÄNDNINGEN AV WEBBPLATSERNA ELLER APPARNA ÄR AVBROTTSFRI ELLER FELFRI. DU ANSVARAR FÖR ATT VIDTA ALLA NÖDVÄNDIGA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR ATT SÄKERSTÄLLA ATT INNEHÅLLET DU ERHÅLLER VIA WEBBPLATSERNA OCH APPARNA ÄR FRITT FRÅN VIRUS OCH ANNAN POTENTIELLT SKADLIG KOD.

ANSVARSBEGRÄNSNING. DU ACCEPTERAR ATT VARKEN MEDTRUM ELLER NÅGRA ANDRA PERSONER ELLER FÖRETAG SOM ÄR KOPPLADE TILL MEDTRUM ANSVARAR FÖR NÅGRA SKADOR SOM KAN UPPSTÅ PÅ GRUND AV DIN ANVÄNDNING AV ELLER OFÖRMÅGA ATT ANVÄNDA WEBBPLATSERNA ELLER APPARNA ELLER MATERIALET PÅ WEBBPLATSERNA ELLER I APPARNA. DETTA SKYDD OMFATTAR ANSPRÅK SOM GRUNDAS PÅ GARANTI, KONTRAKT, UTOMOBLIGATORISKT SKADESTÅND, STRIKT ANSVAR ELLER NÅGON ANNAN RÄTTSTEORI. DETTA SKYDD OMFATTAR MEDTRUM, DESS LEDNING, ANSTÄLLDA, OMBUD OCH LEVERANTÖRER SOM NÄMNS PÅ WEBBPLATSERNA OCH I APPARNA. DETTA SKYDD OMFATTAR ALLA FÖRLUSTER, INKLUSIVE MEN UTAN BEGRÄNSNING, DIREKTA ELLER INDIREKTA SKADOR, SÄRSKILDA SKADOR, FÖLJDSKADOR, STRAFFSKADESTÅND OCH PERSONSKADA/VÅLLANDE TILL ANNANS DÖD, FÖRLORAD VINST ELLER SKADOR SOM UPPSTÅR PÅ GRUND AV FÖRLORADE DATA ELLER VERKSAMHETSAVBROTT.

MEDTRUMS OCH MEDTRUMS LEDNINGS, ANSTÄLLDAS, OMBUD, LEVERANTÖRERS FULLSTÄNDIGA ANSVAR, OM NÅGOT, FÖR FÖRLUSTER OCH SKADOR SKA VARA BEGRÄNSAT TILL DET FAKTISKA SKADEBELOPPET. ANSVARSBEGRÄNSNINGEN KANSKE INTE ÄR TILLÄMPLIG I VISSA JURISDIKTIONER ELLER LÄNDER. MEDTRUM OCH MEDTRUMS LEDNING, ANSTÄLLDA, OMBUD ELLER LEVERANTÖRER SKA INTE UNDER NÅGRA OMSTÄNDIGHETER VARA ANSVARIGA FÖR NÅGRA FÖRLUSTER ELLER SKADOR UTÖVER BELOPPET SOM BESKRIVS OVAN. ALLA ANDRA SKADOR, DIREKTA ELLER INDIREKTA SKADOR, SÄRSKILDA SKADOR, FÖLJDSKADOR ELLER STRAFFSKADESTÅND SOM UPPSTÅR PÅ GRUND AV NÅGON ANVÄNDNING AV WEBBPLATSEN ELLER MATERIALEN UTESLUTS ÄVEN OM MEDTRUM MEDDELATS OM MÖJLIGHETEN ATT SÅDANA SKADOR SKULLE UPPSTÅ.

ANDRA REGLER GÄLLANDE WEBBPLATSEN OCH APPARNA.

Utöver reglerna i dessa Användarvillkor samt Integritetspolicyn kan ytterligare villkor gälla när du får tillgång till vissa tjänster eller material i vissa områden vid användning av Webbplatserna och Apparna, eller när du följer en länk från Webbplatserna eller Apparna. Läs vår Integritetspolicy för information om hur vi skyddar och använder information som vi samlar in via Webbplatserna och Apparna.

Dina skyldigheter enligt detta avsnitt och avsnitten ”Inga garantier” och ”Ansvarsbegränsning” gäller även efter att dessa Användarvillkor upphör. Om något villkor i dessa Användarvillkor bedöms vara ogiltigt av någon behörig domstol ska detta villkors ogiltighet inte påverka giltigheten för övriga villkor i dessa Användarvillkor, som ska fortsätta gälla med full kraft. Inget avstående från dessa Användarvillkor ska anses vara ett vidare eller kontinuerligt avstående från sådant villkor eller några övriga villkor.

Om du bryter mot dessa Användarvillkor eller Integritetspolicyn på ett sätt som skadar andra accepterar du att hålla Medtrum skadeslöst mot något ansvar för sådan skada.

FRÅGOR, KOMMENTARER OCH MEDDELANDEN.

Medtrum kan skicka meddelanden till dig via e-post och via ett allmänt meddelande på våra Webbplatser och Appar. Du kan skicka meddelanden till Medtrum via e-postadressen nedan.